Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

НОВИНИ

ПРОТОКОЛ № 10

П Р О Т О К О Л
№ 10
Днес, 27.10. 2015 година, се  проведе заседание на Адвокатски съвет- Бургас,
при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
1. Клетва
2. Разглеждане заявления за вписване на адвокати
3. Разглеждане заявления за вписване на мл.адвокат
4. Отписване от регистъра на адвокатите
5. Възобновяване упражняването на адвокатска професия
6. Жалби
7. Текущи
Р Е Ш Е Н И Я:
1.1.А.П. Т., Б. И. Ж.,Я. СТ. Д.,Т. И. Ч., Б.ИЛ.Б., ЕМ. П. Ф., за които има влязло в сила решение за приемането им като адвокати, положиха клетва пред Адвокатски съвет- Бургас.
1.2.ХР. Н. К.А, за която има влязло в сила решение за приемането й като младши адвокат, положи клетва пред Адвокатски съвет- Бургас.
След полагането на клетвата, подписаха клетвен лист.
2.1. Налице са предвидените в Закона за адвокатурата предпоставки за придобиване права на адвокат от М. СТ. К.
На основание чл. 9 от ЗА, след полагане на клетва, същата да бъде вписана като адвокат в регистъра на АК- Бургас, с месторабота град Бургас.
2.2. Налице са предвидените в Закона за адвокатурата предпоставки за придобиване права на адвокат от Р. ИЛ.В.
На основание чл. 9 от ЗА, след полагане на клетва, същият да бъде вписан като адвокат в регистъра на АК- Бургас, с месторабота град Бургас
3.1.Налице са предвидените в Закона за адвокатурата предпоставки за придобиване права на младши адвокат от Н. Р.С.
На основание чл. 9 от ЗА, след полагане на клетва, същата да бъде вписана като мл.адвокат в регистъра на АК- Бургас, с месторабота град Айтос.
4.1.На основание чл. 22  ал. 1 т. 1 от ЗА, ОТПИСВА от регистъра адвокат Р. Т. П., считано от 01.04.2015 година.
5.1.Вписва в регистъра възобновяване упражняването на адвокатска професия от адвокат Р. Д. К., считано от 01.10.2015 година.
6.1. На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за адвокатурата отказва да образува дисциплинарно производство срещу адв. Евг. Ат.
Прекратява преписката образувана по жалба от Р. Анг. Т. и Ел.П. Т.
МОТИВИ: След извършване на проверка по случая се установява, че адвокат Евг. Ат., като пълномощник на Ст. П., е помогнал на същата да се снабди с изпълнителен лист и е образувал изпълнително дело срещу длъжника Р. Т. Последният, след известно време получава плик, на който като подател е посочен адв. Евг. Ат. В писмото се отправяли заплахи до Р.Т., че ако не се издължи до изпълнителното дело, ще бъде сезиран Консулския отдел на САЩ, в резултат на което ще му бъде отказана виза.
В обясненията си адв. Ат. се дистанцира от случая заявявайки, че не знае поради какви причини в изпратеното писмото неговото име фигурира като подател. Заявява, че няма отношение към оплакването на жалбоподателя.
От цялата преписка е видно, че няма искане за налагане на дисциплинарно наказание и няма данни за извършено дисциплинарно нарушение.
6.2. На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за адвокатурата отказва да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Т. Ж.
Прекратява преписката образувана по жалба от В. Ст. П.
МОТИВИ: В жалбата си г-н В. Ст. П.  твърди,че назначеният му като особен  представител по ГР.ДЕЛО № …………………… год. БРС адвокат Т.Ж. в противоречие със Закона за адвокатурата и др.закони е осъществила процесуалното му представителство крайно небрежно и не е защитила неговите интереси в процеса. Делото е заведено от майката на децата му,- с която е живял на съпружески начала 11 години - за предоставяне на родителските права, определяне на размер на издръжка от бащата и режима му на лични контакти с децата.  Г- н  В. П. твърди, че  адв. Ж. не е извършила всички допустими от закона действия по редовното му уведомяване, издирване, призоваване  и връчване на съдебните книжа.Това му оплакване е неоснователно,тъй като не е в задълженията на адвоката да издирва и призовава страната по делото. Още повече,че В.П. е призован от съда ,съгл.разпоредбите на ГПК, а процесуалният му представител- адв.Ж. е назначена за негов защитник едва след като съдът е приел,че той е редовно призован от съда.
Г- н В.П. подозира,че адв.Ж. е подпомагала ищцовата страна затова, че е заявила, че исковете са допустими и основателни и че не e оспорила възможносттта му да заплаща претендираната издръжка.Това твърдение на г-н П. също е неоснователно, тъй като в подадения по чл.131 ГПК отговор адв.Ж.изрично оспорва размера на претендираната издръжка.В съдебно заседание,проведено на 18.06.2015 година след разпит на свидетел, (който установява,че от две години майката живее сама и сама се грижи за децата и от социалния доклад, който също отразява това) адв.Ж. е предоставила на съда да определи на кого да бъдат възложени родителските права и при кого да живеят малолетните деца. Същевременно е поискала по-широк режим на лични контакти на бащата с децата от поискания от майката и съдът е уважил това искане на адв. Ж.. Адв. Ж.е поискала присъждане на издръжка към минималния размер към онзи момент, а именно по 90 лева за всяко от децата . При поискани по 200 лева за всяко дете, съдът уважава 160 лева за едното и 150 лева за другото дете.
Г-н П. смята, че решението на съда,  заради бездействието на адв.Ж.   е явно несправедливо,неправилно и недоказано. Родителските права са предоставени на майката, а в останалата си част решението е изцяло в негова полза.
Твърдението , че адв.Ж. би следвало да обжалва в срок решението е напълно неоснователно. Обжалването е свързано с плащане на държавни такси,които назначеният процесуален представител не е длъжен да заплаща с лични средства,а така също и едно второинстанционно производство ще доведе до осъждане на ответника да заплати нови съдебно деловодни разходи. Необжалвайки решението адв.Ж. спестява на г-н П. тези разходи.
Предвид на всичко изложено, адв. Ж. е свършила работата си като процесуален представител на В. П. и е защитила интересите му. Не са налице сочените нарушения, поради което прекратява преписката.
6.3.1.На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за адвокатурата отказва да образува дисциплинарно производство срещу адв. Б.В.
Прекратява преписката образувана по жалба, подадена до ВАС, от М. Ив.Д.
6.3.2. За резултата от извършената проверка да се уведоми Председателя на Висш адвокатски съвет- София.
6.3.3.Да се извърши проверка относно регистрацията и статута на Правната кантора “И Ел Си“ ЕООД.
МОТИВИ:   Жалбата подадена от М. Ив. Д. срещу адв. Б.В. е изпратена до Висшия Адвокатски съвет и препратена надлежно до АС-Бургас. Жалбоподателят уведомява, че адвокат Б. В. от АК-Бургас не е представила реални пълномощни ГР. ДЕЛО № ……… год. БРС и ВГРД № ………./………. год. на БОС, по които дела ответник е „………………“ЕАД, а ищец-неговата майка Д. Д.. Г-н Д. счита, че пълномощията на адв.В.  са  нередовни, тъй като не са подписани от изпълнителните директори на „…………….“ ЕАД, а от  управителите на правната кантора “…………..“ ЕООД. Той счита,че така представените пълномощия са представени нарочно и абсолютно съзнателно, поради решение против интереса на монополиста и на основание тяхната нередовност той ще поиска възобновяване на делото.
Към обясненията си адвокат Б. В. е представила два броя договори между „…………………“ ЕАД, и правната кантора “……………..“ЕООД, с които „…………………….”. упълномощава правната кантора да извършва всички действия , свързани със заведеното от Д.Д. срещу тях дело, и да ги представлява до окончателното приключване на делото в съответните инстанции. От своя страна управителят на правната кантора упълномощава адвокат Б.В.а да води делата на „……………………..“ЕАД.
В съдебните заседания съответните лица  са  приели пълномощните за  редовни,а процесуалният представител на Д. Д. не е направил възражение за  нередовността им.
Освен това,след като ответникът е сключил договор с правната кантора да го представлява пред съда по тези дела,управителят на правната кантора упълномощава съответния адвокат, в случая Б. В., да представлява ответника по делата.
Счита,че от страна на адвокат Б. В. не е извършено нарушение  и пълномощията й по делата са редовни.
6.4.На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М. Ч.
Прекратява преписката образувана по жалба подадена от Л.Р. Ю.
МОТИВИ: Адв. М. Ч. е назначен за служебен защитник на обв. Л. Р. Ю . Явявал  се е по три производства пред съд по повод разглеждане  на мярка за неотклонение на Ю. Пледирал е за замяната с по-лека мярка, а именно: домашен арест или подписка. Не е пледирал за „Гаранция” с мотив, че обвиняемия  не е имал парични средства да си наеме адвокат, т.е. няма да има пари и за гаранция.    Обв.Ю.  е подкрепил напълно защитника си в искането по мерките. Лично не е поискал замяна с гаранция. Марката за неотклонение”Задържане под стража” не е заменена с по-лека. Досъдебното производство не е приключило и материалите по делото не са предявени. Това е главната причина  за да не бъдат коментирани доказателствата между клиент и адвокат.
Действително адв.Ч. е поставил пред Ю. въпроса за евентуално споразумение с прокурора след молба от последния. Коректността  изисква защитникът да обсъди с  обвиняемия и този вариант. 
В контекста на изложеното, не са налице условията за реализиране на дисциплинарна отговорност спрямо адв. М. Ч.
6.5.На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адв. Ст. Р. С .
Прекратява преписката образувана по жалба от Ст. А. М.
МОТИВИ:  Адв. Ст. С.  е упълномощена по надлежния ред от  жалбоподателката  Ст. М. да я представлява при продажба на   земеделски земи в землището на с. ………….., общ. ……….; да се снабдява с всички необходими за продажбата документи и др. правомощия по повод и във връзка със сделка за продажба на земеделски земи. Жалбоподателката е предоставила на адв. С. оригиналните документи за собственост на земеделските земи по пълномощното. Жалбоподателката е получила от адв. С. сумата от  2520 /две хиляди петстотин и двадесет /лв  цена  на имота. Адв. С. представя  документите за собственост във фирма „……………..”АД със седалище в гр……………….., която е  купувач по сделката и е реалния платец на сумата от 2520 лв.
След упълномощаването и  получаването на  сумата от 2520 лв.,  СТ. М.  оттегля пълномощията от адв. Р., без да я уведоми и  осуетява сделката. Не  връща получената сума, нито заплаща на С. адв. хонорар за вече извършената работа съобразно дадените пълномощия. По реда на чл.410 от ГПК адв.С. се снабдява от РС – ………… със Заповед за изпълнение на парично  задължение № ……………. г., в своя полза, за сумата от 2520 лв – неоснователно платена цена и за 700 /седемстотин / лв. адвокатски хонорар.
Така оформено,  от  заявлението   на адв.С. по чл. 410 от ГПК,  сумата от 700 лв. е по посочено, но непредставено  в настоящата преписка адвокатско пълномощно  по заповедното производство. Не е ясно кой е възложителят  в същото пълномощно. 
Твърдението  на СТ. М.,  че  хонорарът  на адв. С. в размер на 700 лв. е максимално завишен не отговаря на разпоредбите на Наредба №1/09.07-.2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
В контекста на изложеното, не са налице условията за реализиране на дисциплинарна отговорност спрямо адв. СТ. С.
Указва на адв. С., че при упражняване на адвокатската си практика следва да бъде по-прецизна  при договаряне, определяне и получаване на възнагражденията  за труда си и винаги да оформя  следващите се документи по този повод.
6.6. На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Г. Г.
Прекратява преписката образувана по жалба от Н. Г., съдия при Районен съд- А………
МОТИВИ: В сигнала си съдия Н. Г.  заявява, че е бил съдия докладчик по гр.д.№ …………. год. по описа на Районен съд- А. Производството по делото било образувано по искова молба за развод на И. Х. срещу А.Х. Претендирани са и искове за родителски права по отношение на родените от брака на съпрузите две деца, разрешаване на спорове за издръжка, режим на лични отношения, ползване на семейното жилище, местоживеене на децата и пр. Постъпила е насрещна искова молба от ответницата Х. със същите искания като тези на ищеца. По делото има заявена претенция по чл.323 ГПК за привременни мерки по всички съпътстващи брачния искове.Съдия Ге. насрочил съдебно заседание по претенцията за привременни мерки за 24.06.2015 год.Заявява, че веднага след това, бил предупреден от негов близък, че ищецът търси контакти със съдията, за да уговори с него благоприятен за г-н Х. резултат относно предоставяне нему упражняването на родителските права по отношение на родените от брака на страните деца.В насроченото на 24.06.2015 год. заседание по привременните мерки, съдия Г. изложил случилото се, без да заявява коя от страните си е позволила това неправомерно поведение, като помолил да се престане с опитите да бъде уговарян благоприятен за която и да е страна резултат.
След приключване на заседанието, с определение № ………….. год. съдията Г. удовлетворил изцяло исканията на ищеца- клиент на адвокат Г., като му предоставил като привременна мярка упражняването на родителските права по отношение и на двете деца, ползване на семейното жилище и лекия автомобил, определил режим на лични отношения на майката с децата и размерът на издръжката, която тя следвало да заплаща на бащата. Мотивирал се е защо е сторил това. Независимо от това, че определението за привременни мерки изцяло е в интерес на ищеца- клиент на адв. Г.и, г-н Г. заявява, че същият продължил да търси по-сериозни контакти с него по същия ред, за да получи този добър резултат и в окончателното решение на съда, като цитира имена на свои приятели ( г-н М. )и добри познати, които могат да потвърдят заявеното от него. Твърди, че тези негови приятели и познати му казали, че г-н Х. е много доволен от определението и ще почерпел съдията, щял да го води на лов в частно стопанство, на които изявления, г-н Г. реагирал много остро и помолил повече да не го занимават с всичко това. В отговор на това г-н М. му отговорил, че адвокат Г.и е казал на г-н Х., че следствие на проведения между него и съдия Г. разговор в кабинета му в Районен съд – Ай………… и обещанията, дадени там от адвоката, клиентът г-н Х. спечелил привременните мерки по делото. Съдия Г. твърди, че не е водил разговори с адвокат Г. за делото преди да бъдат постановени привременните мерки, тъй като не поддържал никакви контакти точно с този процесуален представител, защото разбрал преди години, че той злоупотребява по делата, взема по-големи хонорари по тях, като твърдял пред клиентите си, че част от сумата ще даде на съдията.
На 14.07.2015 год. постъпила молба от г-жа Х. за изменение на привременните мерки по делото. Съдия Г. насрочил новото съдебно заседание за 22.07.2015 год. Малко след това в кабинета му влязъл адвокат Габровски, който му казал, че са му приготвили касетки с праскови, които ще му бъдат докарани в дома му, на което съдията отговорил, че не желае подобни неща. При излизане от кабинета адв. Г. попитал как ще се развие делото на г-н Х. От цялостното поведение на адв. Г. съдия Г.в „останал омерзен”.
В края на сигнала си г-н Г. заявява, че през 2013 год. подал сигнал до ВКП против адвокат Г., но тогава не в това му качество, а като съдия по вписванията в РС- К………….. за практикуване в същото време на адвокатска професия и поддържане на кантора в гр.А……….. / нохд ………….. год. по описа на Районен съд-С……………../
По преписката е постъпил отговор от адв. Г., който твърди, че написаното от г-н Г. не отговаря на истината и това, че от цялото поведение на съдията личало желание да не се произнася по делото. Казва, че съдията има злонамерено поведение спрямо него и то отдавна, поради което не поддържал никакви отношения с него, освен когато му се налага в изпълнение на професионалните му задължения. Заявява, че г-н Г. нарочно бил пропуснал да уведоми Прокуратурата в своя сигнал, че всъщност той го бил набедил в извършване на престъпление, защото адвокат Г. е бил оправдан по цитираното нохд № ………….. год.Според адв. Г. съдия Г. искал да „…обективира отвода си като съдия-докладчик по гр.д.№………….. год. по описа на Районен съд-А………”, както и за пореден път да му „навреди”.
Докладчикът заявява, че не е в прерогативите на Адвокатски съвет да разсъждава върху това. Още повече, че от изложеното от съдия Г., би могло да се мисли за наличие на престъпление от общ характер, извършено от адв. Г. Вероятно  по тази причина, той не е сезирал Адвокатския съвет, а Главна Прокуратура.
Адвокатски съвет- Бургас не би могъл  да отговори на въпроса, извършено ли е престъпление от адв.Г., както и дали би следвало да му бъде търсена наказателна отговорност, защото това не е в неговите компетенции. По тези въпроси следва да са произнесе Прокуратурата, която е сезирана от съдия Г. В писмото на ВКП е записано, че сигналът се изпраща до Адвокатския съвет, защото в него се съдържат оплаквания за нарушение и неизпълнение на задълженията на адв. Г. по Закона за адвокатурата.
Адвокатски съвет- Бургас не би могъл да установи по какъвто и да било законен начин, дали с поведението си колегата Г. е извършила каквото и да било нарушение, нито дали е уронил престижа и достойнството на професията ни. 
6.7. На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адв. Р. Д. от АК- Бургас.
Прекратява преписката образувана по жалба от Д. Б.
МОТИВИ: От изложеното в жалбата на г-н Б., обясненията на адв.Р.Д. и представените писмени документи и извлечение от електронна кореспонденция, се установява следното: Г-н Б. е управител на „………………” ЕООД, която фирма се занимава с управлението и поддръжката на комплекс от апартаментен тип . Апартаментите са закупени от различни лица, значителна част от които са руски граждани. Отделно от това е собственик на „………………” ЕООД, която притежава терена под комплекса.Още през 2012 г. собствениците на имоти са недоволни от предоставените им услуги и се обръщат за съдействие към адв.Р.Д. В следващите години, отношенията между страните не се нормализират и уреждат, дори напротив – ескалират. Водени са съдебни спорове, пускани са многократни жалби до различни институции.
Не се установява адв.Р. Д. да е проявила лично негативно отношение към жалбоподателя, да е превишила адвокатските си права или да е извършила каквото и да е нарушение по Закона за адвокатурата или Етичния кодекс на адвоката. Дори напротив – установява се, че е търсела всякакви законни инструменти за разрешаване на проблемите, които явно са предизвикани от поведението на жалбоподателя.
6.8.1.На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адв. Р. Цв.от АК- Бургас.
Прекратява преписката образувана по жалба от Т. Г. Т.
6.8.2. На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адв. Я. Ст. от АК- Бургас.
Прекратява преписката образувана по жалба от Т. Г. Т.
МОТИВИ: .   Жалбата на Г-н Т.  започва с формулирано искане „за извършване на проверка на противозаконни действия” очевидно на посочените по-горе адв.Цв. и адв.Ст.  по посочено конкретно дело –гр.№ …………..г.. и гр.№ …………… г. по описа на ……РС . В изложението се цитират две граждански дела, по които има твърдения за развитието им- неблагоприятно очевидно за жалбоподателя , чийто резултат е вменен като виновно поведение на адв.Цв. и адв.Ст. –първата процесуален представител на  ЕТ” ……………………. „ ,а втората на жалбоподателя. Направени са  искания ,  които с оглед на съдържанието и характера им категорично са извън правомощията на САК съобразно ЗА. От приложените многобройни писмени доказателства, релевантни за обсъжданото производство са два акта: Определение №…………../07.06.2010 г. СЪДЪРЖАЩО  ОТКАЗ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА ЧАСТНА ЖАЛБА  касаеща  гр.дело № …………... на ……..РС и Определение ………….. г. на ВКС касаещо гр. дело № …………. на …..РС  с отказ за допускане до касация –т.е. двата последни съдебни акта на съд по редовен способ касаещи двете дела от работата, по които произтичат оплакванията на жалбоподателя. Приложени са и само първа страница от Решение  №…………. г. по гр.№ ………….на ІVг.о. на ВКС в производство по чл. 307 ГПК- отмяна ,за което след справка в електронен регистър на ВКС  констатирах , че  е ПОСТАНОВЕН ОТКАЗ  за исканата отмяна на атакуваното по реда на извънредния способ на въззивното решение по гр…………….. т.е.  и за най- крайната дата, в която е обсъждана работата по двете дела е 2.VІ.2012 г.  ,а издадените въз основа на  тези решения изпълнителни листи макар и  с по нови дати  са последица от съдебните актове . Независимо от горното, налагащо  извод  за наличие на давностпо смисъла на чл. 134 ал.І ЗА ,която е 1 година от извършване на нарушение , е налице изразяване на общо недоволство от работата и на  обсъжданите адвокати . вероятно поради неблагоприятния за жалбоподателя резултат  от делата.
По преписката са постъпили  отговори   от адв. Ст. и от адв. Цв. ,в които последните като оспорват жалбата , позовавайки се на давност, илюстрират извършената от тях работа с представени  и материали от двете дела.
Без детайлно запознаване с делата,  поради изтеклия продължителен период от време от постановяване на последните съдебни актове по делата по които са работили адв.Цв. и адв.Ст., както и отсъствие на каквито и да било  конкретни оплаквания в жалбата, постановява  отказ за образуване на дисциплинарни производства срещу : адв. Р. Цв. и  от  адв. Я.Ст. и двете от АК- Бургас .
6.9.На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Кр. К. от АК- Бургас.
Прекратява преписката образувана по жалба от Ст. Д. Д.
МОТИВИ: В жалбата  си  г-жа Д.твърди ,че внукът й Щ.Г.Д. в края на м.11.2013 г.  е упълномощил адв. Кр. К. да го представлява пред друго лице –ЧИЕТО ИМЕ  АДРЕС. И ЕГН  също сочи ,във „връзка с упражняване на правата по предварителен договор  за продажба на недвижим имот , сключен на  04.11.2003г”. между внукът и  и това трето лице.Твърди ,че  не тя, а внукът й е предоставил на адв.К. документи за прехвърляне на негово име имота предмет на цитирания предварителен договор от 2003г., да изготви нотариална покана  до Г. Щ.. Д. ,който от своя страна да се яви на 27.01.2014 г. пред нотариус М. В.а в гр.Ц. за извършване на сделката. Твърди ,че адв. К. е поискал да му се преведе по банков път сумата от 400 лв. за нотариална покана  и отделно,  сума  от 80 лв. за  заверяването й.  Очевидно такава нотариална покана е изготвена, тъй като жалбоподателката се позовава на допуснати грешки  в последната. Налице е оплакване за липса  на последващи действия от адв. К. след изпращане на нотариалната покана. В жалбата Д.а съобщава, че е говорила по телефона с адв.К. , който й обяснил ,че е имало грешка в скица- вероятно предоставена му-,както и че „продавачът” Щ. му казал, че ще продава целия комплекс, което жалбоподателката оспорва като факт. Сочи ,че лично е изплащала писмено искане до адв.К. да й се върне сумата от 480 лв. , както и че е разговаряла с него по телефона- представяйки се първоначално за друг човек , като дори укорява К. ,че е разговарял с продавача. В резюме на разсъжденията си , моли  да й се върне сумата и за това търси съдействието на Адвокатския съвет ,най- вече защото от работата на К.няма”положителни резултати”.
В законоустановения срок  е постъпил отговор от адв.Кр. К., в който ОСПОРВА твърдяното в жалбата .Заявява, че е виждал жалбоподателката веднъж през м.11.2013г.,  когато е занесла в кантората му папка с документи, които казала ,че е взела от кантората на адв.М. Действително са говорили да изготви нотариална покана, по силата на която от името на внука  да покани сина й да се яви пред нотариус да сключат окончателен договор по 10 г. по –рано сключен предварителен договор помежду им. Поел е ангажимент да разговаря и с г- н Щ. –ако се яви по повод доброволно уреждане на отношенията в предвид на това ,че предварителният договор е от преди 10 г. и не познава фактическото състояние на имота, като в обясненията си указва и роднинските връзки между  жалбоподателката , внука /син на дъщеря й /, както и лицето Щ. ,който е бивш съпруг на дъщеря й и неин бивш зет. Адв. К. им заявил е, че не препоръчва водене на дело по чл. 19 ЗЗД ,с уговорката, ако е възможно изобщо. Установил е, че сградата, в която е  имотът предмет на  договора, е ипотекирана в полза на банка. Уточнява ,че хонорарът, който му е заплатен по изрична уговорка, касае само изготвяне на нотариална покана и срещи и преговори с продавача за доброволно уреждане на спора.Адв. К.съобщава,  че поради неяснота относно позицията на продавача , актуалното състояние на имота, липсваща данъчна оценка и др. не са говорили  за завеждане на дело( въпреки ,че сам признава , че в изпратената му сума е посочено    -„разходи по дело” за каквото нито са говорили). Пояснява и че тази уговорка е известна и на дъщерята на Д.а-М. Д. Уточнява ,че жалбоподателката не е оставила  координати за връзка с нея, а е постигната уговорка К. да контактува с нейната дъщеря –М. Д., която е негова студентка и контактът им е по- лесен, като пак последната е уведомил  за резултата от изпратената нотариална покана и казаното от Щ. Сочи ,че от тази първа среща  с Д. между тях, следваща е имало едва през м. VІІІ.2015г. когато го е посетила в кантората. Уведомил я ,че Щ. му се е обадил в офиса преди посочената дата ,като първоначално дал съгласие да извърши прехвърляне на сина си ,но я отложил с аргумента ,че е зает и че до тогава ще се снабди със скици и данъчна оценка.Твърди ,че е провеждал срещи в кантората си със Щ. , на някои от които е присъствал и сина му Щ. ,като за провежданите и резултатите от тях е уведомявал дъщерята на  Д.-М. Д.В началото на ІV.2014г. по настояване на К., Щ. е ходил до Кадастралната служба. Обяснява възникналия проблем, както и разговорите си с нотариус В. в Ц., пред която е заверен договор за доброволна делба , но че няма възможност за сделка без изисканите документи. Горната информация е довел до знанието на М. Д. ,като с нея заедно  са решили да изчакат отговор от Кадастъра. Пак от М. Д.узнал намерението на Щ. да продаде цялата сграда , като поел ангажимент да уравнява в пари  задължение към сина си. Отново, с М.Д. обсъждали и съмненията си относно намерението на Щ. да продаде сградата. През м.09.2014г. самата М.Д. му се обадила и поискала да заведат дело срещу Щ.  Адв. К. заявил ,че има служебни ангажименти до 15октомври и че след това ще обмисли възможността за дело, както и че изходът му би бил неясен с оглед статута на обектите-самостоятелни или не. В началото на м.10.2014г. самата М.Д. му заявила ,че друг ще води делото и за това си иска документите, които е дошла да вземе от К. едва през м.06.2015г. Не отрича ,че през м.07.2015г.е получил писмо от жалбоподателката, съдържащо  заплахи  и др. , но наред с това и твърдения нямащи общо със спора , по който е  работил. Г- жа Д. отново отишла в кантората на адв.К.през м.08.2015г. н го помолила да й обясни станалото до тук  , като му обяснила,че неговата работи била” да накара Щ.” да сключи договор и за да „натиска” адв. К. подала жалба до САК. В обясненията си адв. К. пояснява още и че е водил разговори с клиента си Щ.Д., постигнали са някаква уговорка и с баща му, но всъщност продължава работата по случая Всъщност и жалбоподателката, и адв.К. са единодушни ,че клиент на адв.К. е само и единствено лицето Щ. Д. ,а кой е осигурил средства за хонорара са вътрешни отношения между него и третото лице осигурило средствата. Недоволство от адв.К.от клиента му  не е изразявано.
С оглед на изложеното,   ЛИПСВАТ  условия за образуване на дисциплинарно производство срещу адв. КР. К. и на основание чл. 137 ал. 5 от ЗА постановява отказ за образуване на дисциплинарно производство спрямо адвокат Кр. К.от АК- Бургас.
6.10. На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Б. К. от АК- Бургас.
Прекратява преписката образувана по жалба от Ив. Ст.Тр.
МОТИВИ:  Жалбоподателката твърди, че е заплащала на адв. Б.К. хонорари за извършените от него услуги, както и съпътстващи разноски- такси, пътни и други. Твърди се и за допуснати съществени пропуски в работата на адвокат К. При  извършената проверка се установява, че подобен извод за несправяне с възложената работа и съществени пропуски в нея или некомпетентност не може да се направи. Не са представени и доказателства за извършени плащания  на адвокат Б. К. от страна на г- жа Ев. Тр., което обстоятелство прави същите твърдения за недоказани. С оглед на изложеното счита, че жалбата е неоснователна и преписката следва да бъде прекратена.
6.11. На основание чл. 137 ал. 5 от ЗА отказва да образува дисциплинарно производство срещу адвокат  М. Г. от АК- Бургас.
Прекратява преписката образувана по жалба от адвокат М.К. от АК- Бургас.
МОТИВИ: Преписката е образувана по от  М. Ив.К. – адвокат  от АК-Бургас срещу  М. Г. – адвокат от АК-Бургас. Жалбоподателят твърди, че  чрез получено от адв. М. Б. електронно писмо узнал, че  адв. М.Г. подавайки отговор на въззивна жалба по ТД № ………….. г. на БОС /, в което той не участва / е заявила следното „ Считам, че е налице конфликт на интереси и за участието в състава на съда  на съдия …………….., с оглед на факта, че дъщерята на съдия …………… младши адвокат М. С. работи в кантората на адв. М. К., който консултира въззивното дружество и го е представлявал при водене на разговори с доверителя ми за извънсъдебно уреждане на отношенията между страните. Този факт сам по себе си предполага, че ще бъде оказан натиск върху съдия С.при вземането на обективно и безпристрастно решение.”, като по този начин е поискала и отвод на съдия С.  Жалбоподателят  подчертава, че: Никога и по никакъв начин не е бил ангажиран с консултации или процесуално представителство  или каквато и да е друга правна помощ в полза на „ ……………… – ЕООД”. Никога не е представлявал „ ………………… – ЕООД” в разговори за извънсъдебно споразумение с ……………”АД. Няма правна кантора или адвокатско дружество, а само работи в един офис с мл. адвокат М. С. и това не може да доведе до оказване на натиск или въздействие на съдия С. Жалбоподателят заявява, че изложеното в отговора на жалбата от адв. Г. е  невярно, обидно за него и намира поведението й за неетично и в нарушение на Етичния кодекс на адвоката. Поради това жалбоподателят иска от САК-Бургас да извърши проверка на изложеното и при констатиране на основания за това да наложи дисциплинарно наказание на адв. Г. Прилага също становище от  „ Сентрал парк Бургас„ ЕООД, отговор на въззивна жалба, както и ел. писмо от адв. М.Б.
В свое писмено становище адвокат М. Г.а изразява несъгласие със жалбата и счита, че заявяването на отвод на състава на съда не може да представлява неетично поведение от страна на адвоката. Намира правото на отвод за средство за процесуална защита. Отвода / който е и за други съдии / и изложението в отговора на жалбата е направила изразявайки позиция на дружеството, което представлява и пояснява, че между двете дружества в рамките на няколко години се водят много граждански дела за имоти със значителен материален интерес и по други производства са правени също отводи на вещи лица и съдии.Оспорва твърдението на жалбоподателя, че никога не е оказвал правна защита и процесуално представителство на „ ……………….” ЕООД, като прилага извлечения / разпечатки / от Търговския регистър,  от които е видно, че адв. К. е представлявал като адвокат с изрично пълномощно ……………..” ЕООД, както и други дружество,  в които участвуват същите лица / З.Ст. и Я. К. / в регистърни производства, което показва професионални взаимоотношения между тях. Обяснява, че в отговора на въззивната жалба не се съдържа твърдение , че именно адв.К. ще окаже натиск върху съдия, а по-скоро изложеното е резултат от опасения на клиента й, че близката родствена връзка ще попречи на съдия С.да вземе безпристрастно решение. Счита, че не са налице нарушения на Етичния кодекс на адвоката, поради което и моли  да не се образува дисциплинарно производство срещу нея.Прилага Протокол на БОС, както и разпечатки от Търговския регистър.
От събраните по преписката доказателства и изложенията на страните е ясно следното: Поради многото съдебни дела и спорове с висок материален интерес между  „ ……………..” ЕООД /,  в което участват лицата З. Ст. и Я. К. / и „ …………… „ АД  / представлявано в конкретното дело от адв.М.Г. /, е очевидно, че напрежението между страните е ескалирало във висока степен и заедно с това и мнителността, предположенията и опасенията за намеса на „ странични фактори „ както и опасенията за възможна липса на безпристрастност и справедлив процес. Безспорно е, че адв.М. К. е личен познат на лицата З. Ст. и Я. К. /, обстоятелство което той не отрича /, а също така не се спори, че той е участвал / макар и само като присъстващ слушател при среща между двете страни за извънсъдебно уреждане на спора им.Безспорно е също, че мл. адвокат М.. С. е дъщеря на съдия Н.С. и работи в един офис с адв. М.К.. Има и данни, че макар и в регистърни производства, адв. М. К. е представлявал „„ …………………” ЕООД, което показва и някаква връзка между тях. Явно, че връзката ………….” ЕООД – адв. М.К.в – мл. адвокат М. С.,  води до предположение и опасение  / пък било то и  неоснователно / у „………………….. „ АД  като въззиваем по делото пред …………. съд Бургас, за „ конфликт на интереси „ и възможен натиск върху съдия С., което да й попречи да вземе обективно и безспристрастно решение”. Направения отвод е именно следствие на това.
Адвокатски съвет- Бургас споделя разбирането, че отвод  на съдия е законно процесуално средство за защита на страната по делото, прави се в името на безпристрастност и справедлив процес, Но Съдът е този, който в крайна сметка преценява  и уважава / или не / искането за отвод.  Съдът преценява основателността на искането и в този смисъл мотивите за отвода не следва да носят последици за страната, дори когато са неоснователни.В конкретния случай адв. М. Г. най-вероятно е направила искането за отвод и неговата обосновка именно по настояване и съображения на клиента си.  Това влиза и в задълженията й като адвокат. Мотивировката в искането за отвод в случая почива на предположение и опасения за конфликт на интереси, а не на категорично твърдение за наличието им. Мотивировката в искането за отвод  не съдържа твърдение за някакви конкретни действия на адв. М. К. в посока оказване на натиск върху съдия. В този смисъл, Адвокатски съвет- Бургас  не възприема, че изложеното от адв. М.Г. е обидно или неетично.
Не е налице и конкретен текст от Етичния кодекс на адвоката, който адв. М. Г. да е нарушила, за да носи дисциплинарна отговорност.
Ето защо и с оглед  гореизложеното счита, че изложеното в жалбата не дава основание  за образуване на дисциплинарно производство.    
6.12.Приема сигнала подаден от Д. Гр. Зл., за сведение.
Въпросът е разглеждан на предходни заседания на Адвокатския съвет и вследствие на предприетите мерки представляващия „……………………….” г-н В. Н.  увери, че вече е премахнал материалите от сайта си и занапред няма да предприема такива действия.
6.13. Да се изпрати копие от жалбата подадена от И. Ант. Ив. на адвокат Вл. Г., който да представи писмено обяснение .
6.14.Да се изпрати копие от жалбата подадена от М.Д. Ч. от град К. на адвокат К. Я., който да представи писмено обяснение.

7.1.  Приема Анализ на добри практики в областта на електронното призоваване и Наръчник на добри практики в областта на електронното призоваване от Адм. ръководител  на Апелативен съд- Бургас,  за сведение.
7.2. Приема писмото на Административния ръководител на Апелативен съд- Бургас, за сведение.
В срок до 30.11.2015 г. да се изпратят предложения във връзка с предстоящо актуализиране на Правилата за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Апелативен съд- Бургас, по реда на чл. 42 ал. 4 и сл. от ГПК и Правила за случайното разпределение на делата в Апелативен съд- Бургас, публикувани на Интернет- страницата на Апелативен съд- Бургас.
Определя адв. К. Т. и адв. И. С. за подготвят предложенията.
7.3. Приема изпратеното от Висш съдебен съвет писмо относно: проверка по сигнали от адв. Е. Т. срещу  съдиите М. Д. и Т.С., за сведение.
7.4. Адвокатски съвет- Бургас  ще заплати на адвокат М.С.Т. стойността на изгубената в гардеробната тогата, след представяне на фактура.
7.5. Приема писмото изпратено  от ВАС относно: Решение №1379, с което обръщат внимание на Адв. съвети, че „ пропускат да изпълняват задълженията си за образуване на дисциплинарни производства против адвокати, които работят под минималните размери на адв. възнаграждения по Наредба № 1, за сведение и изпълнение.
Решението да се обяви на електронната страница на колегията.
7.6.Адвокатски съвет- Бургас, на основание чл. 81 ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия- Бургас на 30 и 31 януари 2016 година, в 8. 30 часа, в град Бургас, в сградата на Съдебна палата- Бургас, етаж 1, зала № 2, при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
1. Отчет на Адвокатския съвет за 2015 година
2. Доклад на Контролния съвет
3. Отчет на Дисциплинарния съд за 2015 година
4. Приемане  Бюджет на Съвета на адвокатската колегия за финансовата 2016 година
5. Избор на Адвокатски съвет и неговия председател, на Контролен съвет, на Дисциплинарен съд и неговия председател
6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
При липса на кворум, на основание чл. 81 ал. 4 от ЗА, събранието ще се проведе в 9.30 часа същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на колегиятаНасрочване на Годишното събрание
7.7.Обявава тържествено честване на Деня на Адвокатурата на 20.11.2015 година, в ресторант „ България”.
Възлага организацията по провеждане на празника на адвокат К.Т.
7.8. Приема проектирането и изработването на уеб- сайт на АК- Бургас да бъде извършено от фирма „ МС Софт” ООД, с ЕИК- ………………., със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. „ ……………………..” № ……………., представлявано от В.П.А..
7.9. Приема изпратените от ВАС Методически указания и образци на документи за провеждане на първоинстанционни дисциплинарни производства, изработени от Висшия дисциплинарен съд, за сведение и изпълнение.
7.10. Отпуска сума в размер на 500/ петстотин/ лева на читалище „ Фар” град  Бургас за подпомагане наградния фонд на конкурс, организиран от клуб „ Морски таралежи”  посветен на 90 год. от рождението на адв. Коста Апостолов.
7.11. На електронната страница на АК- Бургас да се обяви Решение на ВАС от 02.10.2015г. за финализиране преговорите с доставчиците на КЕП, за уточняване приблизителната бройка на желаещите да получат електронен подпис.
След уточняване общия брой адвокати за страната и след одобряване окончателна цена, желаещите да получат КЕП ще трябва да попълнят предоставени от провайдъра бланки с необходимата информация.
След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.