Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС НА 26-27 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

П Р О Т О К О Л

№ 1

Днес, 02.01.2019 година, се проведе заседание на Избирателната комисия при АК- Бургас, избрана с решение на САК, ДС и КС - протокол от 26.11.2018 г., за провеждане на избори за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, насрочени за 26.01.2019 г., както и за избиране на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 г.,

в състав: адв. Мариана Стефанова Трифонова - Председател и членове: адв. Ирина Димитрова Камбурова - Тунтева и адв. Росен Димитров Русев. На заседанието присъства и резервният член - адв. Златина Димитрова Билянова.

Заседанието премина при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

         І. Преценка за допустимост на постъпилите кандидатури за избор на членове на органи на АК – Бургас, насрочени за 26-27.01.2019 г.

По точка 1 от дневния ред:

Адв. Мариана Трифонова запозна членовете на Избирателната комисия с постъпилите предложения за избор на ръководни органи на колегията, който ще се проведе на 26 и 27 Януари 2019 година.

         В Комисията са постъпили писмени предложения, заведени в нарочен регистър, в които, съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за адвокатурата, са предложени поименно кандидатури за членове на органите на Бургаската адвокатска колегия - Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, както и за Председател на Адвокатския съвет и на Дисциплинарен съд, а също и са предложени делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 г.

         Предложенията са направени от адвокати, вписани в състава на Бургаската адвокатска колегия и са постъпили в предвидения от ЗАдв срок.          Относно допустимостта на постъпилите с предложенията кандидатури и с оглед извършването на регистрацията на кандидатите, Комисията извърши поименна проверка за всяка отделна кандидатура, относно наличието или не на изискванията на ЗА за заемане на длъжността. При извършена проверка за наличие пречки по смисъла на чл. 86, ал. 3, чл. 91, ал. 1, чл. 94, ал. 2 и ал. 4, чл. 96, ал. 2 и чл. 100, ал. 2 от ЗАдв, Комисията констатира следното:

         Всички предложения са постъпили от членове на БАК и следва да бъдат разгледани от комисията.

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията по номера на тяхното входиране в деловодството на адвокатската колегия.

1. С предложение с вх.№305 от 04.12.2018г., адв. Татяна Любомирова Иванова е предложила кандидатурата на адв. Венелина Светлинова Фотева за член на Адвокатски съвет- Бургас.

2. С предложение с вх.№308 от 11.12.2018 г., адв. Касандра Александрова Анестева е направила следните предложения за членове на органите на Адвокатска колегия - Бургас, а именно:

За председател на Адвокатския съвет – адв. Юрий Дончев Бошнаков.

За членове на Адвокатския съвет:

- адв. Татяна Любомирова Иванова;

3. С предложение с вх.№310 от 11.12.2018 г., адв. Антоанета Георгиева Гинева е направила предложение за член на Адвокатския съвет, адв. Димо Гочев Демирев.

4. С предложение с вх.№321 от 19.12.2018 г., адв. Иво Лъчезаров Ханджиев е направил предложение за Председател на Адвокатски съвет, за член на Адвокатски съвет, за Председател на дисциплинарен съд, за член на дисциплинарен съд и за член на Контролен съвет, адв. Златина Георгиева Кралева.

5. С предложение с вх. № 323 от 20.12.2018 г., адв. Иванка Димитрова Синигерова-Русинова, е предложила:

За членове на САК:

- Минка Топалова;

- Момчил Момчилов;

- Недялка Божилова-Арабова;

- Сава Каров;

- Димитрина Ройдева.

За членове на дисциплинарния съд:

- Ани Мадевова;

- Бойко Даков;

- Марио Марков.

За членове на КС:

- Тодор Досев;

- Христофор Кондев.

     6. С предложение с вх. № 324 от 20.12.2018 г., адв. Юрий Дончев Бошнаков е направил следните предложения:

За членове на САК:

- адв. Димитрина Бонева Ройдева;

- адв. Николета Георгиева Метева;

- адв. Михаил Димитров Хаджиянев;

- адв. Добромира Полименова Полименова;

- адв. Иван Атанасов Чавдаров;

- адв. Анна Василева Мадевова.

         7. С предложение с вх. № 325 от 20.12.2018 г., адв. Желю Хубеков е направил предложение за Председател на АК Бургас да бъде избран адв. Сава Каров.

         8. С предложение с вх. № 327 от 20.12.2018 г., адв. Мима Петкова Кънева е направила предложения за:

         Членове на САК:

- Петко Величков Маринчев;

- Таня Димчева Дамянова-Ишкиева.

      Членове на дисциплинарния съд:

- Петко Величков Маринчев;

- Таня Димчева Дамянова-Ишкиева.

      9. С предложение с вх. № 328 от 20.12.2018 г., адв. Александър Савов Даскалов, е предложил:

За Председател на САК - Бургас, Юри Бошнаков.

За членове на САК:

- Веселин Желязков;

- Жасмина Кондева;

- Камелия Коцева;

- Илияна Мелконян;

- Анна Мадевова;

- Момчил Момчилов;

- Костан Тончев;

- Здравка Марчева;

- Ненчо Драгнев.

За членове на контролния съвет:

- Тодор Досев;

- Поля Темелкова;

- Ваня Синигерова.

За председател на дисциплинарен съд - Калин Коцев.

     10. С предложение с вх. № 329 от 21.12.2018 г., адв. Тодор Досев е предложил:

За членове на АС:

- Юри Бошнаков;

- Калоян Кръстевич;

- Биляна Вавова;

- Женя Маркова;

- Жельо Хубеков;

- Росен Русев;

За председател на АС - Юри Бошнаков.

За членове на КС:

- Христофор Кондев;

- Боян Койнов;

- Деян Костов;

- Евдокия Делибалтова.

За членове на дисциплинарен съд:

- Станимир Стоичков;

- Ани Мадевова;

- Веселин Желязков;

- Галин Кутиев;

- Таня Илиева.

За председател на дисциплинарния съд - Станимир Стоичков.

     11. С предложение с вх. № 331 от 21.12.2018 г., адв. Жени Борисова Михайлова е предложила адв. Ивайло Христофоров Кондев за член на АС или на КС.

     12. С предложение с вх. № 332 от 21.12.2018 г., адв. Марио Михайлов Марков е предложил адв. Румяна Димитрова Недялкова-Николова за член на АС, КС и ДС.

     13. С предложение с вх. № 333 от 21.12.2018 г., адв. Румяна Димитрова Недялкова-Николова е предложила адв. Марио Михайлов Марков за председател на АС.

     14. С предложение с вх. № 336 от 21.12.2018 г., адв. Николета Георгиева Метева предлага за член на ДС адв. Галин Георгиев Кутиев.

     15. С предложение с вх. № 337 от 21.12.2018 г., адв. Николета Георгиева Метева предлага за председател на АС адв. Юрий Дончев Бошнаков.

     16. С предложение с вх. № 338 от 21.12.2018 г., адв. Стоян Илчев Иванов предлага:

За Председател на АС - адв. Ненчо Недялков Драгнев.

За член на АС и член на КС - адв. Иванка Маринова Кирязова.

     17. С предложение с вх. № 339 от 21.12.2018 г., адв. Анна Стоянова Димитрова предлага за член на АС, ДС и за Председател на ДС - адв. Момчил Николов Момчилов.

     18. С предложение с вх. № 340 от 21.12.2018 г., адв. Калоян Владимиров Кръстевич предлага за членове на ДС адв. Ненчо Недялков Драгнев и адв. Здравко Костов Костов.

     За председател на ДС - адв. Ненчо Недялков Драгнев.

     19. С предложение с вх. № 341 от 27.12.2018 г., адв. Костан Тончев предлага за член на АС адв. Минка Топалова и адв. Костан Тончев.

     20. С предложение с вх. № 344 от 27.12.2018 г., адв. Ивелина Иванова Орешкова - Колева предлага за член на АС адв. Добромира Полименова Полименова.

     21. С предложение с вх. № 345 от 27.12.2018 г., адв. Наталия Александрова Крилова предлага за член на АС адв. Калин Борисов Коцев.

Относно допустимостта на постъпилите с предложенията кандидатури и с оглед извършването на регистрацията на кандидатите и обявяване на списъка, Комисията извърши поименна проверка за всяка отделна кандидатура относно наличието или не на изискванията на ЗА за заемане на длъжността.

 

С оглед на тази проверка, Комисията установи, че:

1.Направените предложения отговарят на изискванията на чл.103, ал.1 от ЗА, а именно, че изхождат от адвокати-членове на Адвокатска колегия Бургас и че са подадени в законоустановеният срок.

2. Всички кандидатури са на действащи адвокати-членове на Адвокатска колегия Бургас.

3. За никой от кандидатите не е налице и отрицателната предпоставка по чл. 133 ал. 1 т. 3 ЗА, т.е. не му е наложено и/или не изтърпява наказание „лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата”.

4.При проверката на изискванията за наличие на адвокатски стаж, съгласно ЗА, както следва: чл. 86 ал. 3 - за членове на адвокатския съвет (най-малко 10 години юридически стаж); чл. 91 ал. 1 - за председател на адвокатския съвет (най-малко 15 години юридически стаж); чл. 94 ал. 2 - за членове на контролния съвет (най-малко 10 години юридически стаж) и чл. 96 ал. 2 - за членове на дисциплинарния съд (най-малко 5 години адвокатски стаж) и председател на дисциплинарния съд (най-малко 10 години адвокатски стаж), Комисията установи, че посочените кандидати отговарят на условията, с изключение на:

Адв. Николета Георгиева Метева, която е с общ юридически стаж от 9 години и 2 месеца, който стаж не отговаря на изискването за най-малко 10 години юридически стаж на кандидатите за членове на адвокатския съвет (чл. 86 ал. 3 от ЗА);

Адв. Женя Динева Маркова, която е с общ юридически стаж от 9 години и 11 месеца, който стаж не отговаря на изискването за най-малко 10 години юридически стаж на кандидатите за членове на адвокатския съвет (чл. 86 ал. 3 от ЗА);

Адв. Росен Димитров Русев, който е с общ юридически стаж от 9 години и 9 месеца, който стаж не отговаря на изискването за най-малко 10 години юридически стаж на кандидатите за членове на адвокатския съвет (чл. 86 ал. 3 от ЗА);

Адв. Боян Борисов Койнов, който е с общ юридически стаж от 9 години и 10 месеца, който стаж не отговаря на изискването за най-малко 10 години юридически стаж на кандидатите за членове на контролния съвет (чл. 94 ал. 2 от ЗА).

Адв. Росен Русев депозира своя отвод.

5. При проверка за наличието отрицателната предпоставка на чл. 100 ал. 2 от ЗА, т.е. ограничението за кандидат да бъде избран за повече от два последователни мандата в един орган, Комисията установи, че посочените кандидати отговарят на условията.

6. При проверка за наличието отрицателната предпоставка на чл. 49 ал. 2 от ЗА, т.е. изпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за ежемесечно заплащане на дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет за месеца, предхождащ изборите за органи, Комисията установи, че посочените кандидати отговарят на условията, с изключение на:

Адв. Димитрина Бонева Ройдева - към 31.12.2018 год. кандидатът има неплатени вноски към колегията и към ВАС за м.11 и 12.2018 год., поради което кандидатурата й за член на АС не следва да бъде допускана;

Адв. Здравка Марчева Христова - към 31.12.2018 год. кандидатът има неплатени вноски към колегията и към ВАС за м.11 и 12.2018 год., поради което кандидатурата й за член на АС не следва да бъде допускана.

7. Комисията констатира, че с изключение на предложение с вх. № 344 от 27.12.2018 г. от адв. Ивелина Иванова Орешкова - Колева за адв. Добромира Полименова Полименова, никое от постъпилите предложения не е придружено от писмено изразено съгласие от кандидата да заема съответната длъжност, за която е предложен.

След съвещание, комисията взе единодушно решение да бъде даден срок до края на работния ден на 09.01.2019 год., предложителите, респ. кандидатите за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, да подадат в канцеларията на БАК писмено изразено съгласие от кандидата да заема съответната длъжност, за която е предложен. При непостъпване на такова съгласие, комисията ще приеме, че съгласие у кандидата не е налице, поради което кандидатурата няма да бъде допусната до гласуване.

ІІ. Обявяване списъка на допуснатите кандидати за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд.

Предвид изложеното, комисията прие следните

Р Е Ш Е Н И Я:

     1. ОТКАЗВА поради недопустимост на кандидатурите регистрацията и включването в списъка на кандидатите на предложените:

- Адв. Николета Георгиева Метева, която е с общ юридически стаж от 9 години и 2 месеца, предложена за член на адвокатския съвет (с предложение вх. № 324 от 20.12.2018 г. на адв. Юрий Дончев Бошнаков), тъй като не отговаря на изискванията на чл.86, ал.3 от ЗА - няма необходимия, предвиден в ЗА адвокатски стаж „най-малко 10 години юридически стаж”;

- Адв. Женя Динева Маркова, която е с общ юридически стаж от 9 години и 11 месеца, предложена за член на адвокатския съвет (с предложение вх. № 329 от 21.12.2018 г. на адв. Тодор Досев), тъй като не отговаря на изискванията на чл.86, ал.3 от ЗА - няма необходимия, предвиден в ЗА адвокатски стаж „най-малко 10 години юридически стаж”;

- Адв. Росен Димитров Русев, който е с общ юридически стаж от 9 години и 9 месеца, предложен за член на адвокатския съвет (с предложение вх. № 329 от 21.12.2018 г. на адв. Тодор Досев), тъй като не отговаря на изискванията на чл.86, ал.3 от ЗА - няма необходимия, предвиден в ЗА адвокатски стаж „най-малко 10 години юридически стаж”, както и поради депозиран отвод пред комисията;

- Адв. Боян Борисов Койнов, който е с общ юридически стаж от 9 години и 10 месеца, предложен за член на адвокатския съвет (с предложение вх. № 329 от 21.12.2018 г. на адв. Тодор Досев), тъй като не отговаря на изискванията на чл.94, ал.2 от ЗА - няма необходимия, предвиден в ЗА адвокатски стаж „най-малко 10 години юридически стаж”.

2. На основание, чл. 103, ал.2 от Закона за адвокатyрата ОБЯВЯВА списъка на кандидатите за председател и членове на адвокатски съвет, за контролен съвет, председател на дисциплинарен съд и членове на дисциплинарен съд на адвокатска колегия Бургас за провеждане на изборите на насроченото за 26 и 27 Януари 2019 г. Oбщо събрание на адвокатите от колегията по реда на постъпване на редовните предложения, както следва:

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

№ по ред

Имена на кандидата

Юридически стаж

Адвокатски стаж

1

адвокат Юрий Дончев Бошнаков

26 г. и 5 м.

26 г. и 5 м.

2

адвокат Сава Колев Каров

18 г. и 3 м.

18 г. и 3 м.

3

адвокат Златина Георгиева Кралева

18 г. и 3 м.

18 г. и 3 м.

4

адвокат Марио Михайлов Марков

18 г.

18 г.

5

адвокат Ненчо Недялков Драгнев

18 г. и 6 м.

18 г. и 6 м.

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

№ по ред

Имена на кандидата

Юридически стаж

Адвокатски стаж

1

адвокат Венелина Светлинова Фотева

16 г. и 5 м.

16 г. и 5 м.

2

адвокат Татяна Любомирова Иванова

19 г. и 6 м.

14 г. и 6 м.

3

адвокат Димо Гочев Демирев

20 г. и 1 м.

20 г. и 1 м.

4

адвокат Златина Георгиева Кралева

18 г. и 3 м.

18 г. и 3 м.

5

адвокат Минка Александрова Топалова

17 г. и 11 м.

17г. и 11 м.

6

адвокат Момчил Николов Момчилов

18 г.

16 г.

7

адвокат Недялка Атанасова Божилова- Арабова

12 г. и 9 м.

12 г. и 9 м.

8

адвокат Сава Колев Каров

18 г. и 3 м.

18 г. и 3 м.

9

адвокат Анна Василева Мадевова

16 г.

16 г.

10

адвокат Иванка Маринова Кирязова

18 г. и 2 м.

18 г. и 2 м.

11

адвокат Калин Борисов Коцев

38 г.

24 г.

12

адвокат Михаил Димитров Хаджиянев

18 г. и 9 м.

18 г. и 9 м.

13

адвокат Добромира Полименова Полименова

20 г.

9 г. и 8 м.

14

адвокат Иван Атанасов Чавдаров

22 г. и 10 м.

18 г. и 6 м.

15

адвокат Петко Величков Маринчев

10 г. и 2 м.

10 г. и 2 м.

16

адвокат Таня Димчева Дамянова-Ишкиева

11 г. и 2 м.

17

адвокат Веселин Янев Желязков

25 г. и 2 м.

18

адвокат Жасмина Димитрова Кондева

21 г. и 7 м.

19

адвокат Камелия Благоева Коцева

40 г.

30 г.

20

адвокат Илияна Борисова Мелконян

21 г. и 6 м.

21 г. и 6 м.

21

адвокат Костан Киров Тончев

18 г.

13 г. и 9 м.

22

адвокат Ненчо Недялков Драгнев

18 г. и 6 м.

18 г. и 6 м.

23

адвокат Юрий Дончев Бошнаков

26 г. и 5 м.

26 г. и 5 м.

24

адвокат Калоян Владимиров Кръстевич

12 г. и 5 м.

12 г. и 5 м.

25

адвокат Биляна Иванова Вавова

17 г. и 2 м.

7 г. и 8 м.

26

адвокат Жельо Христов Хубеков

19 г. и 2 м.

19 г. и 2 м.

27

адвокат Ивайло Христофоров Кондев

15 г. и 4 м.

15 г. и 4 м.

28

адвокат Румяна Димитрова Недялкова-Николова

20 г.

19 г.

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

№ по ред

Имена на кандидата

Юридически стаж

Адвокатски стаж

1

адвокат Златина Георгиева Кралева

18 г. и 3 м.

18 г. и 3 м.

2

адвокат Тодор Досев Досев

32 г.

25 г.

3

адвокат Христофор Иванов Кондев

39 г.

25 г.

4

адвокат Павлина Димитрова Темелкова

37 г.

31 г.

5

адвокат Иванка Димитрова Синигерова -Русинова

20 г. и 2 м.

20 г. и 2 м.

6

адвокат Деян Илчев Костов

21 г. и 9 м.

6 г.

7

адвокат Евдокия Делибалтова

16 г. и 1 м.

9 г. и 5 м.

8

адвокат Ивайло Христофоров Кондев

15 г. и 4 м.

15 г. и 4 м.

9

адвокат Румяна Димитрова Недялкова-Николова

20 г.

19 г.

10

адвокат Иванка Маринова Кирязова

18 г. и 2 м.

18 г. и 2 м.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД :

№ по ред

Имена на кандидата

Юридически стаж

Адвокатски стаж

1

адвокат Златина Георгиева Кралева

18 г. и 3 м.

18 г. и 3 м.

2

адвокат Калин Борисов Коцев

38 г.

24 г.

3

адвокат Станимир Тасев Стоичков

22 г. и 6 м.

20 г. и 2 м.

4

адвокат Момчил Николов Момчилов

18 г.

16 г.

5

адвокат Ненчо Недялков Драгнев

18 г. и 6 м.

18 г. и 6 м.

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД :

№ по ред

Имена на кандидата

Юридически стаж

Адвокатски стаж

1

адвокат Златина Георгиева Кралева

18 г. и 3 м.

18 г. и 3 м.

2

адвокат Анна Василева Мадевова

16 г.

16 г.

3

адвокат Бойко Любенов Даков

17 г. и 6 м.

4

адвокат Марио Михайлов Марков

18 г.

18 г.

5

адвокат Петко Величков Маринчев

10 г. и 2 м.

10 г. и 2 м.

6

адвокат Таня Димчева Дамянова-Ишкиева

11 г. и 2 м.

7

адвокат Станимир Тасев Стоичков

22 г. и 6 м.

20 г. и 2 м.

8

адвокат Веселин Янев Желязков

25 г. и 2 м.

9

адвокат Галин Георгиев Кутиев

10 г. и 6 м.

10 г. и 6 м.

10

адвокат Таня Илиева Маринова-Чапарова

12 г. и 1 м.

11

адвокат Румяна Димитрова Недялкова-Николова

20 г.

19 г.

12

адвокат Момчил Николов Момчилов

18 г.

16 г.

13

адвокат Ненчо Недялков Драгнев

18 г. и 6 м.

18 г. и 6 м.

14

адвокат Здравко Костов Костов

7 г. и 6 м.

7 г. и 6 м.

    3. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ в срок до края на работния ден на 09.01.2019 год., предложителите, респ. кандидатите за Адвокатски съвет, председател на Адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд, за които няма подадено писмено съгласие, да подадат в канцеларията на БАК писмено изразено съгласие от кандидата да заема съответната длъжност, за която е предложен. При непостъпване на такова съгласие, комисията ще приеме, че съгласие у кандидата не е налице, поради което кандидатурата няма да бъде допусната до гласуване.

         Решенията подлежат на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в тридневен срок от датата на обявяване.

         Копие от протокола на основание чл. 103, ал. 2 от ЗА да се обяви на таблото в канцеларията на Адвокатския съвет.

         Извлечение от същия в частта за взетите решения за недопуснатите и допуснатите кандидати - и на интернет страницата на Адвокатския съвет.

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе обявено за закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИК:.......................

           ЧЛЕНОВЕ: 1............................

                               2...........................

  ЗАПОЗНАТ РЕЗЕРВЕН

                    ЧЛЕН НА ИК: .........................

 

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.