Адвокатска колегия Бургас

официален сайт

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 9

         Днес, 26 септември 2018 година, се проведе заседание на Адвокатски съвет- Бургас, на което присъстваха: Христофор Кондев, Иванка Синигерова- Русинова, Тодор Досев, Калин Коцев, Костан Тончев, Мима Кънева, Павлина Темелкова, и Явор Михов ..

         Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н РЕД :

 1. Клетва

 2. Разглеждане заявление за вписване в регистъра на адвокатите

 3. Разглеждане заявление за отписване от регистъра

 4. Разглеждане заявление за вписване в НРПП

 5. Жалби

 6. Текущи

По точка 1 от дневния ред,

1.1.СТОЯН ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ, за когото има влязло в сила решение за приемането му като адвокат в АК- Бургас, положи клетва пред Адвокатския съвет.

По точка 2 от дневния ред,

Адв. Христофор Кондев докладва заявление за вписване в регистъра на адвокатите от:

 • Звезделина Недкова Неделчева , завършила ЮФ на СУ „ Св. Климент Охридски“, с успех от курса на обучение мн. добър 5.38 и среден успех от дипломата мн. Добър 5.33; юридически стаж- 5 години и 2 месеца. Представила е всички изискуеми от ЗА документи;

       С А К, след станалите разисквания,

  Р Е Ш И :

2.1. Налице са предвидените в Закона за адвокатурата предпоставки за придобиване права на адвокат от       ЗВЕЗДЕЛИНА НЕДКОВА НЕДЕЛЧЕВА.

         На основание чл. 9 от ЗА, след полагане на клетва, същата да бъде вписана в регистъра на АК- Бургас, с месторабота град Несебър.

По точка 3 от дневния ред,

Адв. Христофор Кондев докладва заявления от:

- мл. адв. Красен Пламенов Вълев за отписване от регистъра на АК- Бургас, считано от 25.09.2018 година;

С А К, след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

3.1.На основание чл. 23 ал. 1 т. 1 от Закона за адвокатурата отписва от регистъра КРАСЕН ПЛАМЕНОВ ВЪЛЕВ, считано от 25.09.2018 година.

По точка 4 от дневния ред,

Адв. Христофор Кондев докладва заявление от адвокат Константин Панайотов Янушев за вписване в Националния регистър за правна помощ.

С А К, след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

         4.1. Предлага на Председателя на Националното бюро за правна помощ да бъде вписан в НРПП адвокат Константин Панайотов Янушев от АК- Бургас, с месторабота град Поморие.

         По точка 5 от дневния ред,

Адв. Иванка Синигерова- Русинова докладва извършена проверка по жалба- вх.№ 182/ 02.07.2018 г. от Ирина Алексеевна Бугинина, Руската Федерация, с адрес в България: гр. Царево, ул. “ Ал. Стамболийски“ 13 ап.28 срещу адв. Татяна Михайлова Тотева. Жалбоподателката твърди, че се обърнала към адв. Тотева след като прочела информация за нея в Списък на адвокатите в България за ползване от руски граждани.На 14.09.2017 г. страните подписали договор (подразбира се, че става въпрос за договор за правна защита и съдействие), заплатила 100 лв и предала документация по въпроса. На 21.09.2017 г. заплатила още 300.00 лв, след което още същия ден отлетяла за Москва.Г-жа Бугинина твърди, че до месец юни 2018 г. не е успяла да се свърже с адвоката си нито по телефона, нито по електронната поща.рНа 10.06.2018 г. се чули по телефона, като колегата Тотева е обяснила, че не е завела иск, т.к. клиентката не допуска строителя да извърши ремонт на покрива, а и е започнала преговори за постигане на мирно (подразбирай извънсъдебно) споразумение.

На 11.06.2018 г. на клиента е било предадено копие от разписка и претенция. В разписката, адв.Тотева потвърждава, че е получила парите за водене на дело в гр.София и за сключване на мирно споразумение. Жалбоподателката е категорична, че не е давала пълномощие за водене на преговори, като същевременно твърди, че през месец април 2018 г. е изтекъл давностния срок за водене на делото.

Желае спрямо адв.Тотева да бъде проведена дисциплинарна процедура поради допуснати нарушение чл.132 т.2, 3 и 10 от ЗА. Към жалбата са описани като приложени документи, но не всички са налични по преписката. В определения от закона седмодневен срок адв.Тотева е подала своите писмени обяснения. Г-жа Бугинина се е свързала с нея за уреждане на претенции към строителя на сградата, в която притежава апартамент. Твърдяла е наличие на некачествени работи. Разполагала е с техническа експертиза, приета в производство по реда на чл.207 от ГПК – обезпечаване на доказателства по гражданско дело на Районен съд гр.Царево. На 14.09.2017 г. страните подписали договор, в който договорили възнаграждение от 400 лв – 100 лв. за изготвяне на нотариална покана, от останалите 300– 67 лв. за връчване. Компетентен да разгледа спора е бил Софийски районен съд – поради седалището на дружеството – ответник. Според адв.Тотева, с г-жа Бугинина са водили дълги няколкочасови разговори, представени са й различни хипотези на развитие на процеса, т.к. дефектите вече са били отстранени и те са можели да разчитат само на едно доказателство – приетата от РС-Царево техническа експертиза. В крайна сметка клиентката се е съгласила първо да бъде изпратена нотариална покана до фирмата-строител.Такава нотариална покана е изготвена и е представена за връчване пред Нотариус Георги Георгиев (РС-София) на 28.09.2017 г., същата е получена от управителя на фирмата на 09.10.2017 г. Когато няколко месеца по-късно той се свързва с нея, започват активни преговори за сключване на спогодба. Колегата изчислява, че при цена на иска от 483.00 лв + 300.00 лв – разходи по обезпечаване на доказателствата + 67.00 лв – разходи по връчване на нотариалната покана и 300.00 лв – адвокатско възнаграждение, ще е много по-добре да се водят преговори, отколкото да се завежда дело пред едно от най-натоварените съдилища в страната. При завръщането на г-жа Бугинина през м.юни 2018 г. в България, едновременно е отправили критики, че искът не е заведен и похвала, че се водят преговори за спогодба. Връзката между двете е била основно по телефон и ел.поща. На 18.06.2018 г. адв.Тотева кани г-жа Бугинина в 16.00 часа на среща в офиса й. Отговор няма, а и на другия ден тя не отива. На 21.06.2018 г. я уведомява, че разполага с писмената позиция на другата страна относно процеса на водене на преговори и постигнатите параметри. На това също не е получила отговор. На 22.06.2018 г. следобяд клиентката й се обадила по телефона и изкслушала дълги и агресивни епитети към себе си и предупреждения за предприемане на най-строги мерки. На 24.06.2018 г. е получила съобщение за прекратяване на отношенията им. Според адв.Тотева, жалбоподателката умишлено е изчаквала тя да довърши преговорите с фирмата – строител и след това да прекрати взаимоотношенията им. Същевременно счита, че не може да се говори за изтичане на давностните срокове, т.к. същите зависят от вида на дефекта.

С оглед изложеното считам, че се установява следната фактическа обстановка:

Руската гражданка Ирина Бугинина притежава недвижим имот – ателие на последния етаж в гр.Царево. Имала е проблеми със строителя на сградата поради дефекти – доколкото разбирам от приложените документи, имало е течове от покрива.Фирмата – строител е със седалище и адрес на управление гр.София. За обезпечаване на доказателства, г.жа Бугинина с друг адвокат (Роза Димитрова) завеждат пред РС-Царево иск по реда на чл.207 от ГПК през 2016 година. С Протоколно определение, техническата експертиза е приета, като според същата обезщетението възлиза на 483.00 лв.Не ми става ясно кога, но тези технически повреди са отстранени.На 14.09.2017 г. г-жа Бугинина упълномощава адв.Тотева от нейно име да образува дело пред Софийски районен съд. Заплаща веднъж 100.00 лв и още веднъж 200.00 лв.На 28.09.2017 г. адвокат Тотева представя пред Нотариус Георги Георгиев – рег.№ 637 на НК, за удостоверяване на нотариална покана до фирмата – строител. Връчването е станало на 09.10.2017 г.С оглед ниския размер на претенцията – 483 лв. + 300 лв. възнаграждение на експерт делото в РС-Царево + 67 лв. разходи за връчване на нотариална покана, адв. Тотева приема, че за нейния клиент ще бъде значително по-добре ако успее да договори извънсъдебно споразумение. Още повече, че дефектите вече са отстранени (за мен не стана ясно от кого).Преговорите са водени активно и се стига до споразумение от общо 800.00 лв и окончателно прекратяване на взаимотношенията между г-жа Бугинина и фирмата-строител. След постигане на този резултат, клиента се отказва от услугите на адвоката си и заявява, че не го е упълномощавал да води преговори, а да води дела.Считам, че работата на адвоката включва не просто изпълнение желанията на клиента, а защита на неговите права и законни интереси с най-добрите средства. Завеждането на дело би означавало допълнителни средства за държавна такса, за пътни разноски на адвоката до гр.София, до продължителен процес, но най-вече с неясен край.Постигането на спогодба е щяло да доведе до спестяване не само на финансови средства на клиента, но и на време и спокойствие.

С оглед всичко изложено дотук, считам, че адв.Тотева не е извършила нарушение на нормите нито на Закона за адвокатурата, нито на Етичния кодекс на адвоката и предлагам преписката да бъде прекратена поради липса на дисциплинарно нарушение.

         Адв. Явор Михов докладва проверка извършена по жалба - вх.№ 163 от 08. 06. 2018 г. подадена от Калина Дечкова Нейчева от гр. Несебър, ул. „ Отец Паисий „ № 29 А, ет.1, ап.3   срещу Десислава Караиванова – адвокат от АК-Бургас.

         Жалбоподателката твърди следното: Адвокат Караиванова е била процесуален представител на жалбоподателката и я е представлявала по Г.д. № 5010 / 2015 г. по описа на БРС по което дело ответник е бил „ Омега естейт „ ЕООД с управител Борис Къдрев.   Впоследствие тя поема защитата на ответника по горното дело „ Омега естейт „ ЕООД по друг съдебен процес образуван по искова молба на жалбоподателката, а именно: Г.д. № 9290 / 2017 г. на БРС. С оглед горното жалбоподателката твърди, че е налице „ грубо погазване „ на Етичния кодекс на адвоката и потъпкване на етичните принципи и изисквания от страна на адв. Караиванова. Също твърди, че е налице конфликт на интереси и че адв. Караиванова е ползувала при второто дело в нейн ущърб доверена й от жалбоподателката важна информация при първото дело. Моли за „ незабавни действия които трябва да защитят престижа на адвокатската професия и да следят за спазване и прилагане на принципите и изискванията, посочени в Етичния кодекс на адвоката. Прилага към жалбата си две пълномощни, съдебно решение и съдебен протокол.

         В дадения от САК срок, адв. Десислава Караиванова е депозирала свое писмено обяснение.В него заявява, че оспорва напълно твърденията в жалбата, които не отговарят на истината. Оспорва оплакването, че с действията си е нарушила задълженията си по Закона за адвокатурата и етичния кодекс, както и че е използувала поверена й от жалбоподателката информация.Заявява също, че действително е представлявала и жалбоподателката и „Омега Естейт „ пред съда, но по две съвсем различни дела, като при поемане на защитата по второто дело не е консултирала Нейчева по казуса...Обяснява, че няма как да е използувала поверителна информация, тъй като при водене на първото дело, не е било още настъпило основанието за завеждане на второто дело и няма как да е била информирана за него.Твърди, че в оплакването за използуване на поверителна информация липсва конкретика и то е неоснователно.Накрая и предполага, че жалбата е резултат на показанията на адв. Караиванова по НЧХД № 3032 / 2017 г. по което подсъдим е Нейчева и представява опит да бъдат компрометирани тези показания. Прилага адвокатско пълномощно.

           След преценка на горната фактическа обстановка давам следното становище по случая:

           Оплакването на жалбоподателката, че адв. Караиванова е нарушила Етичния кодекс, като е поела защитата на ответника „ Омега естейт „ по Г.д. № 9290 / 2017 г. на БРС. след като е представлявала Нейчева срещу същия ответник по Г.д. № 5010 / 2015 г. на БРС е НЕОСНОВАТЕЛНО! Вярно е, че страните по двете дела са идентични, НО делата са напълно различни и нямат общо едно с друго.   Г.д. № 5010 / 2015 г. на БРС се води за комисионно възнаграждение за реализирана продажба на недвижим имот в гр. Свети Влас на 05.05.2015 г. Г.д. № 9290 / 2017 г. на БРС се води за комисионно възнаграждение за реализирана продажба на недвижим имот в с.Равда на 28.07.2017 г. Между двата казуса няма нищо общо нито по предмет, нито по време. Окончателното решение по първото дело е от 10.05.2016 г. , а пълномощното на адв. Караиванова по второто дело е подписано на 04.01.2018 г., а самото дело е прекратено на 21.02.2018 г.

Разликата във времето между двете дела е повече от година и половина и няма как да има корелация между двете. Поемане защитата на ответната страна по друго дело, след като си представлявал ищеца срещу същата страна по предходно дело, само по себе си не представлява нарушение правилата на Етичния кодекс на адвоката.

Другото оплакване на жалбоподателката, че адв. Караиванова е ползувала поверена й по първото дело важна информация в нейн ущърб по второто дело, поемайки защитата на „ Омега естейт „ЕООД по второто дело е също НЕОСНОВАТЕЛНО!

         Първо – няма как адв. Караиванова да е получила „ важна информация „ консултирайки Нейчева и поемайки защитата й по първото дело, след като основанието за завеждане на второто дело не е било налице, нито пък самата жалбоподателка е знаела, че няма да получи комисионно възнаграждение по сделка, която се е реализирала повече от две години след първата.

             Второ - в това оплакване няма никаква конкретика, нито доказателства които да го подкрепят.То на практика представлява само „ сериозно опасение „ на жалбоподателката, което не е и не може да бъде факт, който да коментираме.

             Ето защо и с оглед гореизложеното считам, че изложеното в жалбата НЕ ДАВА ОСНОВАНИЕ за предприемане на дисциплинарни мерки срещу адв. Десислава Караиванова от страна на САК- Бургас, като жалбата на Калина Дечкова Нейчева Янева следва да бъде оставена БЕЗ УВАЖЕНИЕ.

Поради това и предлагам ДА НЕ СЕ ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адвокат Десислава Караниколова, а преписката по случая да бъде прекратена!

Адв. Христофор Кондев докладва проверка извършена от адв. Сава Каров по жалба от Екатерина Бориславова Момчева срещу адв. Ангел Николов Ангелов от АК- Бургас:

Във връзка, с възложената ми задача за извършване проверка по искането на Екатерина Момчева за множество нарушения относно извършената от процесуалния и представител по водено срещу нея гр. д. № 14878/2016 г. на РС София установих следното:

               

1. Искането на Екатерина Момчева намирам за недопустимо, тъй като към датата на депозиране на жалбата и /27.06.2018 г./ за твърдяните неправилни и некоректни действия на адвокат Ангелов през 2015 г. и 2016 г. до 27.06.2017 г. е изтекла погасителна давност, поради и което разглеждането или обсъждането на обстоятелствата във връзка с оказана правна помощ по закупуването на имот в гр. Бургас е безпредметно. За прецизност само ще си позволя да посоча, че именно жалбоподателката е издирила клиентка на агенция за недвижими имоти „Ера“ – „Дом имоти“ ЕООД и след консултация с адвокат Ангелов същият е изготвил нотариален акт, с което е изпълнил задачата за която е бил ангажиран.

  

2. Що се отнася до това, че г-жа Момчева е подписала договор за поръчка с агенция „Ера“ и е поела задължение да им заплати комисионна в размер на 3 % от стойността на сделката дори и ако последната е осъществена без тях, но с техен клиент – продавача на имота, което е несъмнено установено, принципно е заведено дело от страна на „Ера“ срещу жалбоподателката Момчева.

По същото тя е продължила да ползва услугите на адв. Ангелов, който е направил възражение за местна неподсъдност пред РС София /отделен въпрос е, че това не е било основателно и не е било прието от съда/, както и е предявил насрещен иск за платената част от комисионната в размер на 2 000 лева от обща претенция 4 444 лева /при все, че би могъл да предяви само възражение за прихващане/, като и този иск впоследствие е отделен от съда в отделно дело.

С тези две свои действия адв. Ангелов е довел до продължително водене на делото и е въвел жалбоподателката в допълнителни разходи за такси, хонорари и съответно и лихви, но всички тези действия са през 2016 и 2017 г.

По същество действията, които биха могли да ангажират дисциплинарната отговорност на адв. Ангелов би следвало да са тези след 27.06.2017 г. /една година преди подаването на жалбата/, но такива няма осъществени.

Освен материалите приложени към жалбата, на 10.09 и на 13.09.2018 г. се срещнах с жалбоподателката и прегледах протоколите от заседанията на съда по воденото срещу нея гр. дело в СРС, както и разговарях с новоангажирания по случая пълномощник адвокат от София и установих, че след посочената по – горе дата съдът не е извършвал действия поради това, че делото е било по жалби на адвокат Ангелов в СГС срещу отказа за местна неподсъдност и за отделяне на първоначално приетия за разглеждане насрещен иск и едва от м. август 2018 г. делото е вече в СРС и насрочено за 17.10.2018 г.

Следва изрично да се посочи, че действително по съображенията, посочени от СГС в определението си от 01.03.2018 г. по частната жалба на адв. Ангелов срещу определението за връщане на исковата молба по насрещния иск /самата молба по този насрещен иск не съм разглеждал/ е налице непрецизно изпълнено действия от адвокат Ангелов по оформянето на доводите и основанията в този насрещен иск, но отново се налага да посоча, че тази искова молба следва да е била изготвена преди давностния срок, след като е заведена под № 2007819 от 12.04.2017 г. като насрещен иск по гр. д. № 14878 / 2016 г. на СРС.

Обстоятелството, че след като я е приел и обсъждал, решаващият състав я е разделил в друго производство под № 23251 / 2017 г. не променя фактите за времето на изготвяне и съответно не обуславя дисциплинарно преследване.

Вярно е, че по отношение на тази искова молба /за насрещния иск/ на 27.11.2017 г. друг съдебен състав поел разглеждането на основаното дело е приел, че молбата по насрещния иск не е коректна и редовна и е дал указания за нейното привеждане в съответствие с дадените указания.

Това разпореждане на съда е било получено от адв. Ангелов на 20.12.2017 г. и в същият ден /според определението на СРС от 25.01.18 г./ е била депозирана уточняваща молба, в която според решаващият състав указанията на съда не са били изпълнени и дори според съда не бил неправен опит за това, като в същото време се сочи, че били коментирани действия на предходния съдия докладчик.

Видно от частната жалба срещу определението за връщане на исковата молба това е така, но подобно поведение на адв. Ангелов не намирам за укоримо тъй като както правилно и той е посочил в тази частна жалба, предходен състав на СГС с определение от 31.07.2017 г. е отменил първоинстанционното определение за разделяне на исковете – основен и насрещен с безспорен довод, че преди да се е произнесъл по възражението за местна неподсъдност съдът не е компетентен да постановява други актове по движението на делото и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия, но новият съдия докладчик е приел насрещния иск за непрецизен и е постановил неговото уточняване, а така подадената молба за уточнение приел за неправилна и постановил връщане на вече приетата за разглеждане по новото дело искова молба по насрещния иск.

Това определение също е било обжалвано, отново с довод за неподсъдност, но този път неуважен от СГС, тъй като възражение за неподсъдност можел да прави само и единствено ответника „Дом имоти“, а такова не било направено и затова първоинстанционният съд бил процедирал правилно.  

3. По оплакването, че адвокат Ангелов е оформил договор за правна помощ с посочена сума от 4 000 лева, на който договор е имитирал подписа и, следва да се посочи, че действително видимо подписът върху договора за правна защита не е на жалбоподателката, което обаче според мен не осъществява състав на престъпление от страна на Ангелов, доколкото това е договор във връзка с дело, заведено срещу Момчева и по което тя се е обърнало към него за осъществяване действия по защитата и.

При това, когато се е явила с адвокат Ангелов в съдебно заседание по вече насроченото дело, така вече Момчева е легитимирала адвокат Ангелов като неин пълномощник и договорен защитник. Що се отнася до размера на посочената като внесена сума от 4 000 лева адвокатско възнаграждение /при иск за 4 444 лева/, то следва да се посочи, че на практика с този договор се материализират действия по защита срещу иска спрямо ответницата Момчева, както и по насрещния иск за 2 000 лева срещу ищеца „Дом имоти“ ЕООД.

Много или малко е тази сума не е правомощията на Съвета на АК да обсъжда, още повече след като самата г-жа Момчева се е съгласила и по нейни твърдения е превела първоначално 1 200 лева, а разликата до 4 000 лева е платила в брой на адвокат Ангелов.

Що се отнася до отказването и от услугите на адвокат Ангелов, намирам, че това е решение, което самата тя е взела и няма формално основание Съветът на АК Бургас да се намесва в тези отношения и още повече да уговаря или да нарежда на адвокат Ангелов да и възстанови дори и част от получената сума.      

По тези действия на адвокат Ангелов обаче до момента на отказването на г-жа Момчева от услугите му към 30.03.2018 г., включително и за уточняващата молба от 20.12.2017 г. и частната жалба от 12.02.2018 г. които попадат в периода за който е възможна проверка по реда на чл. 136 от АПК, доколкото считам за въпрос на манталитет, а не за неподготвеност или безхаберие от страна на адвокат Ангелов, дори и при изразени доводи от първоинстанционния и контролиращ въззивен състави /с част от които, особено на първата инстанция и аз не съм съгласен, доколкото е въпрос за изложение на фактите/ не намирам виновно поведение на адвокат Ангелов и предвид изложеното за изтекла погасителна давност по реда на чл. 134 ал. 1 от ЗА не намирам повече за необходимо да аргументирам липсата на основание да се занимаваме със случая.

Предвид гореизложеното, предлагам:

Съветът на АК Бургас да вземе решение, с което да откаже да извършва по – нататъшна проверка по искането на Екатерина Момчева за извършени нарушения във връзка с осъществените през 2015, 2016 и до 27.06.2017 г. правни и фактически действия от адвокат Ангелов поради изтекла погасителна давност, а по отношение на действията предприети от последния след 27.06.2017 г. до 30.03.2018 г. /когато според г-жа Момчева е заплатила в брой твърдяната сума по адвокатското възнаграждение на адв. Ангелов/ поради липса на обективни данни за неправилно или непрофесионално извършени действия и предвид изложеното в обстоятелствената част на становището и документите по преписката.

При одобряване на предложението ми, предлагам копие от настоящото да бъде изпратено по пощата на жалбоподателката Екатерина Момчева за сведение на адрес гр. София, Централна поща - пощенска кутия № 90.

Адв. Христофор Кондев докладва жалби от:

 • Стоянка Тодорова Иванова срещу адвокат Петя Янева Арнаудова;

 • Михаил Иванов Дойнов срещу адв. Теменужка Стоянова Чилингирова;

 • Адв. Валери Николов от АК- Монтана срещу адв. Румен Симеонов Илиев;

 • Ана Георгиева Бошева срещу адв. Антонина Йорданова Николова;

 • Сигнал от ЧСИ Наско Великов Георгиев срещу адв. Емилия Радкова Кавалджиева;

 • Славка Диманова относно: представена скица във връзка с подадената от нея жалба срещу адв. Светла Гонкова- Трайкова. Преписката е прекратена с решение на САК;

 • Адв. Димитър Георгиев Вълчев срещу поведението на служители на ОД на МВР;

 • Адв. Елена Георгиева Ставрева относно отказано съдействие в качеството й на адвокат от страна на служители от Община- Бургас;

 • Ивайло Любомиров Найденов относно отказано съдействие от „ Пътна полиция“;

 • Сигнал от Гинка Чинова, прокурор от РП- Бургас срещу адвокат Веселина Димитрова Василева;

 • Тодорка Янева Червенкова срещу адв. Калин Николаев Янев

                   С А К, след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

         5.1. На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за адвокатурата отказва да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Татяна Михайлова Тотева от АК- Бургас.

         Прекратява преписката образувана по жалба подадена от Ирина Алексеевна Бугинина.

  МОТИВИ: При извършената проверка се установи следното: Руската гражданка Ирина Бугинина притежава недвижим имот – ателие, на последния етаж на сграда в гр. Царево. Имала е проблеми със строителя на сградата, поради дефекти – доколкото се разбира от приложените документи, имало е течове от покрива.

Фирмата – строител е със седалище и адрес на управление гр. София. За обезпечаване на доказателства, г- жа Бугинина, с друг адвокат (Роза Димитрова), през 2016 година завежда пред РС-Царево иск по реда на чл.207 от ГПК. С Протоколно определение, според приетата техническа експертиза, обезщетението възлиза на 483 лв. Не става ясно кога, но посочените технически повреди са отстранени. На 14.09.2017 г. г-жа Бугинина упълномощава адв. Тотева да образува от нейно име дело пред Софийски районен съд. Първоначално заплаща сумата от 100 лв. и по- късно още 200 лв. На 28.09.2017 г. адвокат Тотева представя пред Нотариус Георги Георгиев – рег.№ 637 нотариална покана, която да бъде връчена на фирмата – строители това е осъществено на 09.10.2017 г. С оглед ниския размер на претенцията адв. Тотева приема, че за нейния клиент ще бъде значително по-добре ако успее да договори извънсъдебно споразумение. Още повече, че дефектите вече са отстранени (не е ясно от кого).Преговорите са водени активно и се стига до споразумение, като е предложена сума в размер на 800 лв. и окончателно прекратяване на взаимотношенията между г-жа Бугинина и фирмата-строител. След постигане на този резултат, клиентката се отказва от услугите на адвоката си и заявява, че не го е упълномощавала да води преговори, а да води дела.

         Считаме, че работата на адвоката включва не просто изпълнение желанията на клиента, а защита на неговите права и законни интереси с най-добрите средства. Завеждането на дело би означавало допълнителни средства за държавна такса, за пътни разноски на адвоката до гр. София, до продължителен процес, но най-вече с неясен край. Постигането на спогодба е щяло да доведе до спестяване не само на финансови средства на клиента, но и на време и спокойствие.

Адвокатски съвет- Бургас счита, че адв. Татяна Михайлова Тотева не е извършила дисциплинарно нарушение по Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, поради което прекратява преписката .

         5.2. На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за адвокатурата отказва да образува дисциплинарно производство срещу адвокат Десислава Пенчева Караиванова от АК- Бургас.

         Прекратява преписката образувана по жалба подадена от Калина Дечкова Нейчева.

МОТИВИ: Оплакването от страна на жалбоподателката, че адв. Караиванова е нарушила Етичния кодекс и е поела защитата на ответника „ Омега естейт“ по ГРД № 9290 / 2017 г. на БРС. след като е представлявала Нейчева срещу същия ответник по ГРД № 5010 / 2015 г. на БРС е неоснователно. Вярно е, че страните по двете дела са идентични, но делата са напълно различни и нямат общо едно с друго.   ГРД № 5010 / 2015 г. на БРС се води за комисионно възнаграждение за реализирана продажба на недвижим имот в гр. Свети Влас на 05.05.2015 г., ГРД № 9290 / 2017 г. на БРС се води за комисионно възнаграждение за реализирана продажба на недвижим имот в с. Равда на 28.07.2017 г. Между двата казуса няма нищо общо нито по предмет, нито по време. Окончателното решение по първото дело е от 10.05.2016 г. , пълномощното на адв. Караиванова по второто дело е подписано на 04.01.2018 г., а самото дело е прекратено на 21.02.2018 г.

Разликата във времето между двете дела е повече от година и половина и няма как да има корелация между двете. Поемане защитата на ответната страна по друго дело, след като си представлявал ищеца срещу същата страна по предходно дело, само по себе си не представлява нарушение на правилата на Етичния кодекс на адвоката.

Другото оплакване на жалбоподателката, че адв. Караиванова е ползувала поверена й по първото дело важна информация, поемайки защитата на „ Омега естейт“ ЕООД по второто дело е също неоснователно.

        Няма как адв. Караиванова да е получила „важна информация“ консултирайки г- жа Нейчева и поемайки защитата й по първото дело, след като основанието за завеждане на второто дело не е било налице, нито пък самата жалбоподателка е знаела, че няма да получи комисионно възнаграждение по сделка, която се е реализирала повече от две години след първата.

Освен това, в подкрепа на оплакването няма никаква конкретика и представени доказателства. На практика по представлява само „сериозно опасение“ от страна на жалбоподателката, което не е и не може да бъде факт, който да коментираме.

        Ето защо и с оглед гореизложеното считаме, че изложеното в жалбата не дава основание за предприемане на дисциплинарни мерки срещу адв. Десислава Караиванова и прекратява преписката .

5.3. На основание чл. 134 ал.1 от Закона за адвокатурата прекратява преписката образувана по жалба от Екатерина Бориславова Момчева срещу адв. Ангел Николов Ангелов от АК- Бургас .

МОТИВИ: При извършената проверка по жалбата подадена от Екатерина Момчева за допуснати множество нарушения от страна процесуалния й представител по водено срещу нея гр. д. № 14878/2016 г. на РС София се установи следното:

               

Към датата на депозиране на жалбата й - 27.06.2018 г., за твърдените от нея неправилни и некоректни действия от страна на адвокат Ангелов през 2015 г. и 2016 г. до 27.06.2017 г. е изтекла погасителна давност, поради което разглеждането или обсъждането на обстоятелствата във връзка с оказана правна помощ по закупуването на имот в гр. Бургас е безпредметно. За прецизност ще посочим, че именно жалбоподателката е издирила клиентка на агенция за недвижими имоти „Ера“ – „Дом имоти“ ЕООД и след консултация с адвокат Ангелов същият е изготвил нотариален акт, с което е изпълнил задачата, за която е бил ангажиран.

  

Що се отнася до това, че г-жа Момчева е подписала договор за поръчка с агенция „Ера“ и е поела задължение да им заплати комисионна в размер на 3 % от стойността на сделката, дори и ако последната е осъществена без тях, но с техен клиент – продавача на имота, което е несъмнено установено, принципно е заведено дело от страна на „Ера“ срещу жалбоподателката Момчева. По същото дело тя е продължила да ползва услугите на адв. Ангелов, който е направил възражение за местна неподсъдност пред РС София и е предявил насрещен иск за платената част от комисионната в размер на 2 000 лева от обща претенция 4 444 лева -всички тези действия са през 2016 и 2017 г.

По същество действията, които биха могли да бъдат обект на проверка следва да са тези след 27.06.2017 г. , т. е. една година преди подаването на жалбата.

Освен материалите приложени към жалбата, на 10.09 и на 13.09.2018 г. докладчикът се е срещнал с жалбоподателката, прегледал протоколите от заседанията на съда по гр. дело в СРС, разговарял е с ново ангажирания по случая пълномощник адвокат от София и е установил, че след посочената по – горе дата съдът не е извършвал действия поради това, че делото е било по жалби на адвокат Ангелов в СГС срещу отказа за местна неподсъдност и за отделяне на първоначално приетия за разглеждане насрещен иск . Едва от м. август 2018 г. делото е вече в СРС и насрочено за 17.10.2018 г.

Обстоятелството, че след като я е приел и обсъждал, решаващият състав я е разделил в друго производство под № 23251 / 2017 г., не променя фактите за времето на изготвяне и съответно не обуславя дисциплинарно преследване.

По оплакването, че адвокат Ангелов е оформил договор за правна помощ с посочена сума от 4 000 лева, на който договор е имитирал подписа й, следва да се посочи, че действително видимо подписът върху договора за правна защита не е на жалбоподателката. След като се е явила с адвокат Ангелов в съдебно заседание по вече насроченото дело, г- жа Момчева е легитимирала адвокат Ангелов като неин пълномощник и договорен защитник. Що се отнася до размера на внесената сума в размер на 4 000 лева за адвокатско възнаграждение, то следва да посочим, че не е в правомощията на Адвокатския съвет да обсъжда размера на хонорара, лед като г-жа Момчева се е съгласила и по нейни твърдения е превела първоначално 1 200 лева, а разликата до 4 000 лева е платила в брой на адвокат Ангелов.

Що се отнася до отказването й от услугите на адвокат Ангелов, намираме, че това е решение, което самата тя е взела и няма формално основание Съветът на АК Бургас да се намесва в тези отношения и още повече да уговаря или да нарежда на адвокат Ангелов да й възстанови дори и част от получената сума.      

По тези действия на адвокат Ангелов, до момента на отказването на г-жа Момчева от услугите му към 30.03.2018 г. ,за уточняващата молба от 20.12.2017 г. и частната жалба от 12.02.2018 г,. които попадат в периода за който е възможна проверка по реда на чл. 136 от АПК считаме, че няма виновно поведение от страна на адвокат Ангелов .

Съветът на АК Бургас отказва да извършва по – нататъшна проверка по искането на Екатерина Момчева за извършени нарушения във връзка с осъществените през 2015, 2016 и до 27.06.2017 г. правни и фактически действия от адвокат Ангелов, поради изтекла погасителна давност.

По отношение на действията предприети от адв. Ангелов след 27.06.2017 г. до 30.03.2018 г. /когато според г-жа Момчева е заплатила в брой сумата за адвокатското възнаграждение на адв. Ангелов/, липсват обективни данни за неправилно или непрофесионално извършени действия от страна на адвоката.

5.4. Определя адвокат Иванка Синигерова- Русинова да извърши проверка по жалбата подадена от Стоянка Тодорова Иванова срещу адвокат Петя Янева Арнаудова

5.5.Определя адвокат Христофор Кондев да извърши проверка по жалбата подадена от Михаил Иванов Дойнов срещу адв. Теменужка Стоянова Чилингирова

5.6. Определя адвокат Тодор Досев да извърши проверка по жалбата подадена от адв. Валери Николов от АК- Монтана срещу адв. Румен Симеонов Илиев;

5.7.Определя адв. Калин Коцев да извърши проверка по жалбата подадена от Ана Георгиева Бошева срещу адв. Антонина Йорданова Николова;

5.8.Да се уведоми адв. Емилия Кавалджиева да представи обяснение по изнесеното в сигнала от Сигнал от ЧСИ Наско Великов Георгиев.

5.9.Определя адв. Павлина Темелкова да извърши проверка относно представената от Славка Диманова скица .

5.10.Определя адв. Сава Каров да изпрати писмо до Директора на ОД на МВР с копие от сигнала подаден от адв. Димитър Георгиев Вълчев срещу служители на ОД на МВР;

5.11. Определя адв. Сава Каров да изпрати писмо до Община- Бургас във връзка с подадения сигнал от адв. Елена Георгиева Ставрева за отказано съдействие в качеството й на адвокат от страна на служители от Община- Бургас.

5.12.Определя адв. Каров да извърши проверка по сигналът подаден от адв. Ивайло Любомиров Найденов за отказано съдействие от „ Пътна полиция“;

5.13.Определя адв. Калин Коцев да извърши проверка по подадения сигнал от Гинка Чинова, прокурор от РП- Бургас срещу адвокат Веселина Димитрова Василева;

5.14.Определя адв. Явор Михов да извърши проверка по жалбата подадена от Тодорка Янева Червенкова срещу адв. Калин Николаев Янев.

         По точка 6 от дневния ред,

Адв. Христофор Кондев докладва:

-Предложение от „ Лакорда“ за провеждане обучение и предложение за абонамент на нов продукт;

-Писмо от Председателя на НБПП за организиране на среща- презентация на дейност и дискусия в периода от 01.10.2018 до 30.10.2018 г.;

-Писмо относно Решение № 1159/ 19.07.2018 г. на ВАС за вписване на чуждестранен адвокат Мери Бартън, за осъществяване процесуално представителство по чл. 12 от ЗА, съвместно с адв. Иво Баев;

-Писмо от ВАС за номиниране на адвокат, който да бъде награден по случай 130- годишнината от създаването на Първия Закон на адвокатите.

-Предложение от адв. Темелкова за организиране на семинар на 02 и 03 ноември 2018 г.

С А К, след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

6.1.Да се изпрати писмо до ВАС за кои модули на „ Лакорда“ са абонирали адвокатите, колко адвокати от колегията ползват Информационната система, ще бъде ли продължен договора и при какви условия.

Да се изпрати писмо до „ Лакорда“ за прекратяване на договора, с възможност да бъде подновен пред месец януари 2019 година.

6.2. Приема писмото изпратено от Председателя на НБПП за организиране на среща- презентация на дейност и дискусия в периода от 01.10.2018 до 30.10.2018 г., за сведение.

6.3. Приема писмото относно Решение № 1159/ 19.07.2018 г. на ВАС за вписване на чуждестранен адвокат Мери Бартън, за осъществяване процесуално представителство по чл. 12 от ЗА, съвместно с адв. Иво Баев, за сведение.

6.4. Определен адвокат Христо Харалампиев Спиров от АК- Бургас и предлага на Висшия адвокатски съвет да бъде награден по случай 130- годишнината от създаването на Първия Закон на адвокатите.

Адвокат Христо Спиров е роден на 24.03.1944 година в град София. Завършил е Юридически факултет в СУ „ Св. Климент Охридски“.

Вписан в списъка на Бургаската адвокатска колегия на 20.11.1978 година.

Адвокат Спиров през цялата си дейност е бил със силно присъствие в „живота“ на Адвокатската колегия и се е проявявал като добър организатор, много активен и деен. Притежава много добри професионални качества, принципен при защита законните права и интереси на своите клиенти. Добросъвестно се отнася към професионалните си задължения и съблюдава адвокатската етика.

Бил е : Зам.-секретар на Адвокатски колектив- Бургас, 2 мандата е бил Председател на Адвокатската колегия, а в момента - втори мандат Председател на Контролния съвет.

6.5. Да се изпрати писмо до ЦОА „ Кръстю Цончев“ за организиране на семинар на 02 и 03 ноември 2018 г., на тем7: „ Искове по чл. 134 и чл. 135 от ЗЗД“, с лектор съдия Красимир Мишев и „ Електронни документи и електронни доказателства“, с лектор адв. Георги Димитров.

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател:

Секретар:

                      

КОНТАКТИ С НАС

Бургас 8000 ул. "Княз Борис І" № 21 вх. Б, ет. 1

(+359 056) tel: 815081

(+359 056) fax: 815081

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 


All Rights Reserved.